• Wniosek o przyznanie pomocy pobierz wniosek
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 • Oryginały zaświadczeń o dochodach netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (zaświadczenia o zarobkach netto pobierz druk zaświadczenia, decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, decyzja o przyznanym dodatku mieszkaniowym, decyzje o przyznanych świadczeniach emerytalno-rentowych, inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach)
 • Oświadczenie o uzyskanych dochodach z pracy dorywczej
 • Oświadczenie o stanie majątkowym


Dokumenty dodatkowe:
Mieszkania chronione:

 • Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz zaświadczenie
 • Zaświadczenia lekarza psychiatry o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz zaświadczenie
 • Zaświadczenie psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz zaświadczenie

Usługi opiekuńcze:

 1. Przyznanie usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu o konieczności przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – pobierz zaświadczenie.
 2. Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu o konieczności przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych – fizjoterapia w miejscu zamieszkania – pobierz zaświadczenie.
 3. Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (osoby dorosłe) – zaświadczenie lekarza psychiatry / neurologa – pobierz zaświadczenie.
 4. Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi:
 • zaświadczenie lekarza psychiatry / neurologa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci / młodzieży z zaburzeniami psychicznymi – pobierz zaświadczenie,
 • zaświadczenie przedszkola/szkoły/placówki opiekuńczo - wychowawczej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci/młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – pobierz zaświadczenie,
 • oświadczenie wnioskodawcy – pobierz oświadczenie,
 • zaświadczenie z podmiotów realizujących w ramach NFZ świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – pobierz zaświadczenie.

 

Zasiłek stały:

 • Aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy bądź o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: niepobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych, złożeniu wniosku o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych, braku uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych),
 • Numery Pesel członków rodziny w przypadku, kiedy mają podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej.

Zasiłek okresowy:

 • Dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej (m.in. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby- pobierz zaświadczenie - i inne).

Zasiłek celowy:

 • Dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej (m.in. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby- pobierz zaświadczenie - i inne).

Program „Posiłek w szkole i w domu”:

 • Dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej (m.in. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby- pobierz zaświadczenie - i inne).

Domy Pomocy Społecznej

 • Podanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego wraz z zobowiązaniem o ponoszeniu odpłatności za pobyt
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej pobierz zaświadczenie
 • Zaświadczenie lekarza psychiatry w przypadku osoby chorej psychicznie pobierz zaświadczenie
 • Zaświadczenie psychologa w przypadku osoby niepełnosprawnej intelektualnej pobierz zaświadczenie


Składka na ubezpieczenie społeczne:

 • Wniosek o przyznanie decyzji w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • Świadectwo pracy potwierdzające rezygnację z pracy
 • Orzeczenie o stanie zdrowia osoby, która wymaga stałej, bezpośredniej i osobistej opieki drugiej osoby pobierz zaświadczenie