ul. Waryńskiego 1-3
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 775 479 071, 775 479 072
fax 775 479 073

 


PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W FORMIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM
Udzielenie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POBYTU
W MIESZKANIU CHRONIONYM

 

 • osoba prowadzi jednoosobowe lub z małżonkiem dwuosobowe gospodarstwo domowe,
 • osoba ukończyła 60 rok życia - kobiety, 65 rok życia - mężczyźni,
 • osoba jest mieszkańcem gminy Kędzierzyn-Koźle,
 • osoba przedłoży zaświadczenie lekarskie o konieczności zapewnienia całodobowego wsparcia w prowadzeniu samodzielnego życia,
 • funkcjonowanie nie zagraża życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób,
 • stan zdrowia osoby nie wymaga leczenia szpitalnego,
 • osoba nie nadużywa alkoholu i nie bierze narkotyków,
 • osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi,

 

bądź:

 

 • prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, w szczególnych przypadkach w rodzinie, której członek ma zaburzenia psychiczne, a jego sytuacja mieszkaniowa nie pozwala na poprawę jego kondycji psychicznej,
 • osoby pełnoletnie z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają specjalistycznej pomocy oraz wsparcia w codziennym życiu.

 

TRYB PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W FORMIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM

 

 • złożenie wniosku - osobiste, telefoniczne bądź listowne do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,
 • sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego - po zgłoszeniu pracownik socjalny
  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza  wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Wymagane są zaświadczenia lekarskie
  o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry, uzasadniające korzystanie
  z tej formy pomocy,
 • sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie ubiegającej się o pobyt
  w mieszkaniu chronionym. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania tej formy pomocy wydawana jest na piśmie.

 


Okres pobytu w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Pobyt ten ustala się na czas określony.
Warunki pobytu w mieszkaniu chronionym określa zawarta między stronami umowa oraz Regulamin Organizacyjny Mieszkań Chronionych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • podanie o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym osoby zainteresowanej,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz zaświadczenie,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry -  pobierz zaświadczenie,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • oryginały zaświadczeń o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc,
 • numer PESEL,
 • inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W MIESZKANIU CHRONIONYM
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z uchwałą Nr XLII/501/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu.
Podstawą wysokości odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest dochód klienta.

Dochód stanowi:

 

 • świadczenie rentowe ( renta rodzinna, inwalidzka, socjalna, wypadkowa, kwartalna, zagraniczna),
 • świadczenie emerytalne,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny,
 • otrzymywane alimenty.
 


 
Oprócz ustalonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym  mieszkaniec ponosi pełen koszt  z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ścieków (wg wskazań liczników), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za telefon.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.