Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu informuje, że od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.).

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku, gdy są spełnione następujące warunki:
Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
przy czym:
– energia elektryczna nie może pochodzić z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (np. instalacja fotowoltaiczna wyklucza uzyskanie dodatku elektrycznego),

– nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
– nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
– nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

  • 1 000 zł lub,
  • 1 500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh (aby móc ubiegać się o powyższą kwotę należy przedłożyć rozliczenie prądu wskazujące na zużycie energii elektrycznej w 2021 roku).

Jak rozumieć definicję gospodarstwa domowego?

  • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
  • Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Zasada jeden dodatek na jeden adres i jej ograniczenia
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Nie stosuje się zasady „jeden dodatek na jeden adres” w przypadku, gdy:
- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.
Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, prezydent miasta przyznaje dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej.
Warunkiem przyznania świadczenia jest ustalenie w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, iż pod jednym adresem zamieszkuje w odrębnych lokalach kilka gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:

  • czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo
  • czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach
  • czy jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla odrębnego lokalu do 1 lutego 2023 r.
  • czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku elektrycznego.

 

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 
  • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. M. Reja 2 A, 47-224 Kędzierzyn – Koźle oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn – Koźle.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.), wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek elektryczny wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku otrzymają na wskazany adres e-mail.
Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku elektrycznego będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.