Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności lub,

- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,

- traktowane na równi do ww. wymienionych, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 360 godzin dla:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa),
 • zaprowadzeniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Rodzaje usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (druk w załączeniu) do dnia 30.11.2022 roku :

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w Programie, który dostępny jest na stronie:https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023-r

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.


DO POBRANIA: