dugnad2

dugnad logo2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór beneficjentów do udziału w poddziałaniu „Stworzymy dom i będziemy go nosić w sobie" w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego".

 Celem realizowanego poddziałania jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia seniorów poprzez przeprowadzenie drobnych prac naprawczych i dostosowanie ich mieszkań w ustalonym do potrzeb zakresie. W ramach realizowanego poddziałania u beneficjentów zostaną przeprowadzone bezpłatne prace naprawcze lokali mieszkalnych obejmujące np. odmalowanie ścian, naprawa uszkodzonych elementów. Zakres prac zostanie określony indywidualnie dla każdego beneficjenta.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do objęcia działaniem. Organizacja pozarządowa może wskazać mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle, którzy ukończyli 65 lat i posiadają swój lokal mieszkalny na terenie Gminy. Zgłoszenia dokonuje na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM stanowiącym załącznik do Regulamin wyboru beneficjentów poddziałania PRL-1.2.3.10 - „Stworzymy dom i będziemy go nosić w sobie" realizowanego w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego."

Zgłoszenia w formie pisemnej przyjmowane są do dnia 28 listopada 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2A, pok. 214 - sekretariat – II piętro, do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numer telefonu: 77/482-32-73.

DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie o naborze - pobierz plik
  2. Regulamin - pobierz plik
  3. Formularz zgłoszeniowy pobierz plik DOC, pobierz plik PDF

 

 


 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle na warsztaty w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców jako podstawa rozwoju lokalnego.”
Warsztaty odbywać się będą w siedzibach Domów Dziennego Pobytu, w różnych terminach, zgodnie z poniższą tabelą.


Lp.

Nazwa warsztatów

Termin warsztatów

Miejsce odbywania się warsztatów

Informacje dodatkowe

1.

Warsztaty ceramiczne
w pracowni ceramicznej w ramach przedsięwzięcia „Razem Raźniej”


14.02.2023 r.
w godzinach
10.00 – 13.00

14.03.2023 r.
w godzinach
10.00 – 13.00

Dom Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia”
ul. Piramowicza 27,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone w trybie ciągłym najpóźniej do 7 dni przed każdymi warsztatami.
Zapisy telefoniczne: 77/482-32-73 lub osobiście w siedzibie DDP nr 2.
Osoba do kontaktu:
Sylwia Cystera-Walicka lub
Damian Jodełka

2.

Warsztaty witrażowe
w pracowni witrażu w ramach przedsięwzięcia „Razem Raźniej”

 28.03.2023 r.
w godzinach
10.00 – 13.00

Dom Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia”
ul. Piramowicza 27,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone w trybie ciągłym najpóźniej do 7 dni przed każdymi warsztatami.
Zapisy telefoniczne: 77/482-32-73 lub osobiście w siedzibie DDP nr 2.
Osoba do kontaktu:
Sylwia Cystera-Walicka lub
Damian Jodełka

3.

Warsztaty manualne „Tworzymy z pasją” w ramach przedsięwzięcia „Razem Raźniej”

Planowana tematyka warsztatów: Kwiaty ze wstążek oraz Jajka wielkanocne

15.02.2023 r.
w godzinach
9.00 – 12.00

15.03.2023 r.

w godzinach
9.00 – 12.00

Dom Dziennego Pobytu nr 4 „Wrzos”
ul. K. Wielkiego 6
47-232 Kędzierzyn-Koźle

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone do piątku poprzedzającego tydzień z warsztatami.
Zapisy telefoniczne: 77/481-03-82
Osoba do kontaktu:
Anna Wdowińska

4.

Warsztaty rękodzielnicze w pracowni dziewiarskiej w ramach przedsięwzięcia „Pasja ponad czasem”

22.02.2023 r.
w godzinach
9.00 – 11.00

22.03.2023 r.
w godzinach
9.00 – 11.00

Dom Dziennego Pobytu nr 3 „Radość”
ul. Grabskiego 6
47-223 Kędzierzyn-Koźle

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone do poniedziałku poprzedzającego dane warsztaty.
Zapisy telefoniczne: 77/481-38-64 wew. 22
Osoba do kontaktu:
Bożena Gruba

5.

Warsztaty czerpania papieru w pracowni czerpania papieru w ramach przedsięwzięcia „Pasja ponad czasem”

Planowana tematyka warsztatów: Historia czerpania papieru. Metoda czerpania papieru ze zdobieniem i barwieniem

09.03.2023 r.
w godzinach
9.00 – 11.00

Dom Dziennego Pobytu nr 5 „Nasz Dom”
ul. Kościuszki 43B
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy prowadzone od 1 do 5 marca 2023 r.
Zapisy telefoniczne: 77/481-18-80
Osoba do kontaktu:
Elżbieta Mrowiec

O kolejnych terminach warsztatów będziemy Państwa informować na bieżąco. Planowane jest otwarcie jeszcze dwóch tematycznie innych warsztatów. Dlatego zapraszamy do śledzenia naszych informacji na bieżąco.


Jednocześnie zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w warsztatach szkoły, przedszkola, instytucje
i organizacje z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle. Terminy do uzgodnienia indywidualnie.

  


  

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Fundusze Norweskie to zwyczajowa nazwa Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021, który zakłada finansowy wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych w Unii Europejskiej.

Gmina Kędzierzyn – Koźle w ramach programu otrzymała wsparcie w kwocie ponad 3,5 miliona euro na realizację projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

Słowa „dugnad” nie można przetłumaczyć wprost. To norweski zwyczaj praktykowany od pokoleń, polegający na wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, udziale w czynie społecznym, aktywności obywatelskiej.

Dzięki dofinansowaniu miasto będzie mogło zrealizować kluczowe inwestycje, które staną się impulsem do dalszego rozwoju. Fundusze mają zostać przeznaczone na realizację polityki integrującej mieszkańców, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy działania związane z ekologią.

Część zadań w ramach projektu „Dugnad…” realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu. W ramach nich będą podejmowane takie działania jak:

  • „Wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi w środowisku lokalnym”,
  • „O krok od samodzielności”,
  • „Profesjonalne kadry w Gminie Kędzierzyn-Koźle-podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej w toku kompleksowych działań edukacyjnych”,
  • „Razem raźniej”,
  • „Gminne Centrum Seniora wraz z Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”.

 

 „Wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi w środowisku lokalnym”, czyli teleopieka to rozwiązanie, które 24h/dobę wspiera osoby niepełnosprawne i seniorów w samodzielnym funkcjonowaniu w miejscach zamieszkania, ale także poza nimi. Teleopieka to instrument wsparcia opieki realizowanej nad niesamodzielnymi i samodzielnymi osobami starszymi w ich środowisku lokalnym. Teleopieka to poczucie bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz dla ich rodzin lub opiekunów.


„O krok od samodzielności” to projekt, który zakłada zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, będącego wsparciem dla osoby chorej lub niepełnosprawnej. Asystent pomaga na co dzień, towarzyszy w różnych aktywnościach oraz zapewnia podopiecznemu rozrywkę. Jest otwarty na potrzeby oraz problemy osób niepełnosprawnych i chorych, a ponadto – w razie konieczności – potrafi także udzielić pierwszej pomocy. Jego zadaniem nie jest wyręczanie w codziennych czynnościach czy decydowanie za osobę, którą się opiekuje, a zwiększenie motywacji do podejmowania aktywności, zachęcanie do rehabilitacji oraz pobudzanie do działania. Ważnym elementem pracy asystenta jest wspieranie podopiecznego w organizacji czasu wolnego i pełnieniu ról społecznych, ale także pomoc w obszarach związanych z życiem zawodowym.

Przedsięwzięcie „Profesjonalne kadry w Gminie Kędzierzyn-Koźle” zakłada, dzięki zastosowaniu szeregu celowanych aktywności edukacyjnych, podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej. Wpłynie na wzrost poziomu świadczonych mieszkańcom usług oraz znaczące podniesienie poziomu zaufania społecznego do podmiotów samorządu terytorialnego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników będzie się odbywać w formach szkoleń i warsztatów.

Projekt „Razem raźniej” będzie cyklem wspólnych działań mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle, angażujących różne grupy wiekowe oraz środowiskowe. Ma stanowić odpowiedź na wyzwania, wynikające z niskiej aktywności społecznej osób starszych, rosnącego dystansu międzypokoleniowego i negatywnych stereotypów, dotyczących starości oraz braku zrozumienia potrzeb poszczególnych grup społecznych, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspólne działania w obszarze kultury, edukacji, sportu i rozrywki mają dać szansę na bliższe poznanie się tych grup i przełamanie dzielących ich barier oraz zbudowanie wzajemnych relacji w oparciu o szacunek do różnic i zrozumieniu wzajemnych potrzeb.


W projekcie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” zostaną utworzone: Gminne Centrum Seniora oraz Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Gminne Centrum Seniora (GCS) świadczyć będzie kompleksowe wsparcie dla seniorów w zakresie informacji, realizacji działań, aktywizacji, rozwijania pasji i zainteresowań. GCS będzie pełnić na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle funkcję koordynatora działań na rzecz seniorów, umożliwi to skuteczne wykorzystanie potencjału samych seniorów, jak i mieszkańców oraz innych podmiotów. GCS w ramach usług podejmować będzie działania, które nie są podejmowane przez inne podmioty lub działania uzupełniające. Gminne Centrum Seniora będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie seniorów, mieszkańców i podmiotów realizujących działania na ich rzecz, poprzez pełne wykorzystanie rozproszonych zasobów w tym obszarze.

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ma pełnić funkcję animatora lokalnej społeczności poprzez wspieranie rozwoju i profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych, działających na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle i jej mieszkańców oraz aktywizację społeczności poprzez animowanie i promowanie w mieście wolontariatu. Ważnym aspektem działania Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu będzie upowszechnianie wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania się w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji. Ma stać się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług kędzierzyńsko-kozielskich organizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych w ramach Projektu zadań podawane będą do wiadomości sukcesywnie, w miarę uruchamiania kolejnych działań.

dugnad2