Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydaje zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Podmiot, który chce uzyskać zezwolenie, składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. M. Reja 2a wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Do wniosku muszą zostać dołączone następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
  • odpis z właściwego rejestru;
  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
  • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Lokal, w którym planowane jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego musi spełniać wymagania lokalowe i sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.


Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych musi zostać  potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.


Wszelkich informacji dotyczących placówek wsparcia dziennego udziela Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego, tel. 77 4835 949 wew. 113.