Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 1. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek"

  Po pisemnym otrzymaniu od Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" potwierdzenia możliwości korzystania z usług w w/w placówce  należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu niezbędne dokumenty celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

   • podanie  z prośbą o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Promyczek",
   • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
   • zaświadczenie o dochodach netto za poprzedni miesiąc od złożenia podania w tut. ośrodku,
   • faktury, rachunki potwierdzające koszty związane z leczeniem, dodatkową rehabilitacją czy dojazdami (np. do szpitali, ŚDS ,,Promyczek").
 2. Ustalenie odpłatności

  Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% odpowiednio kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" w Kędzierzynie-Koźlu i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym ośrodku wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

  Organ może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie, zgodnie z art. 64 ustawy o pomocy społecznej.                        
  Dochody z tytułu odpłatności za usługi w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.