438 naglowek

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Dofinansowanie projektu: 215 424,00 zł

Całkowita wartość projektu: 227 046,27 zł

 

         CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.DLA KOGO?

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.OKRES REALIZACJI

luty 2022 r. - grudzień 2022 r.CO OFERUJEMY?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w formie Programu Opieka wytchnieniowa w wysokości 215 424,00 zł, które pozwoli na objęcie opieką łącznie 22 opiekunów osób zależnych, w tym 18 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi a także 4 dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oferuje pomoc w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą dorosłą za znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Przyznając usługę istotnym czynnikiem jest stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego może trwać do 4 godzin dziennie, przy czym ustalono limit 240 godzin opieki w skali roku. Limit dotyczy również więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną a także opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż 1 osobą.

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kwalifikuje się do przyznania  usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.

Rozliczenia usług „Opieki wytchnieniowej” dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.

.


DRUKI, NIEZBEDNE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE:

 • wniosek (do pobrania tutaj),
 • karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (do pobrania tutaj),
 • karta poziomu niezależności funkcjonalnej wg. zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM (do pobrania tutaj),
 • klauzula informacyjna RODO w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (do pobrania tutaj),
 • klauzula informacyjna w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (do pobrania tutaj),
 • deklaracja o świadczonych usługach (do pobrania tutaj),
 • niezbędne oświadczenia (do pobrania tutaj).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Reja 2A, w następujących działach:

 • Dział Usług Opiekuńczych, tel. 77/483-59-49 wewn. 208, pok.208,
 • Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Joanna Marek tel. 77/483-59-49 wewn. 216, pok.216
 • Dział Pomocy Środowiskowej, tel. 77/483-48-48 wewn. 123 lub 124, pok. 123,124.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia! Liczba miejsc jest ograniczona.

 Plakat Opieka wytchnieniowa