438 naglowek

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2024 r.

Dofinansowanie projektu: 510 036,08 zł

Całkowita wartość projektu: 724 836,08 zł

 

CEL PROGRAMU

Program ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

DLA KOGO?

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

- traktowane na równi z orzeczeniami ww., zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

OKRES REALIZACJI

styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r.

CZYM SĄ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielanie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie osób trzecich, w tym członków rodziny osoby
z niepełnosprawnością.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej i ich zakres godzinowy powinny być uzależniony od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu z zastrzeżeniem limitu godzin przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym, który wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 • 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 360 godzin rocznie dla:

- osób z niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności  stałej kub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Rozliczenie usług asystencji osobistej następuje na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenckich.

O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do korzystania z usług asystenta albo na wymiar limitu godzin usług asystencji osobistej ( np. utrata statusu osoby z niepełnosprawnością, zmiana stopnia niepełnosprawności, korzystanie w danym roku kalendarzowym ze środków z Funduszu ramach innych programów Ministra dotyczących usług asystencji osobistej) uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, prawidłowo złożone wnioski będą rozpatrywane indywidualnie a ilość przyznanych godzin usług asystencji osobistej zależna będzie od określonych we wniosku potrzeb, z zastrzeżeniem obowiązujących limitów.

 

DRUKI NIEZBEDNE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE:

 • wniosek (do pobrania tutaj),
 • karta zgłoszenia do Programu (do pobrania tutaj),
 • klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (do pobrania tutaj),
 • klauzula informacyjna w ramach Programu (do pobrania tutaj),
 • karta zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu (do pobrania tutaj),
 • oświadczenie o wskazaniu realizatora usług (do pobrania tutaj),
 • w przypadku wskazania osoby do świadczenia usług niebędącej pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oświadczenie (do pobrania tutaj),
 • kodeks etyczny uczestnika Programu(do pobrania tutaj),
 • informacja o braku zastępowalności w przypadku nieobecności asystenta (do pobrania tutaj).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Reja 2A, w następujących działach:

Dział Usług Opiekuńczych, tel. 77/483-20-63 wewn. 208, pok. 208,

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Joanna Marek, tel. 77/483-20-63 wewn. 216, pok. 216,

Dział Pomocy Środowiskowej, tel. 77/483-48-48 wewn. 405,123,124,114,115, pok.405.

438 naglowek