Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r.


Dofinansowanie projektu: 97 920,00 zł,
Całkowita wartość projektu: 97 920,00 zł.


CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

DLA KOGO?

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

OKRES REALIZACJI

czerwiec 2021 r. - grudzień 2021 r.

 

CO OFERUJEMY?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w formie Programu Opieka wytchnieniowa  w wysokości 97 920,00 zł, które pozwoli na objęcie opieką łącznie 10 opiekunów osób zależnych, w tym pięciorga osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi a także pięciorga dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oferuje pomoc w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą dorosłą za znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Przyznając usługę istotnym czynnikiem jest stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego może trwać do 4 godzin dziennie, przy czym ustalono limit 240 godziny opieki w skali roku.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kwalifikuje się do przyznania  usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.

Rozliczenia usług „Opieki wytchnieniowej” dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty realizacji Programu.

DRUKI, NIEZBEDNE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE:

DRUKI DO POBRANIA:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Reja 2A, w następujących działach:

Dział Usług Opiekuńczych, tel. 77/483-59-49 wewn. 206, pok.206,

Dział Pomocy Środowiskowej, tel. 77/483-48-48 wewn. 123 lub 124, pok. 123,124.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia! Liczba miejsc jest ograniczona.