438 naglowek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.

Dofinansowanie projektu: 248 227,00 zł,

Całkowita wartość projektu: 285 667,00 zł.

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

DLA KOGO?

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

  - o stopniu znacznym lub,
  - o stopniu umiarkowanym albo,
  - traktowane na równi do ww. wymienionych.

OKRES REALIZACJI

styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.


CO OFERUJEMY?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w formie Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2023 w wysokości 248 227,00 zł, które pozwoli na objęcie opieką łącznie 10 osób niepełnosprawnych, tj.

 • 4 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • 2 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W godzinach realizacji usług asystenckich nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 360 godzin rocznie dla:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzeniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi powyższe realizowane będą zgodnie w wcześniej ustalonym zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Rozliczenie usług asystencji osobistej następuje na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenckich.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, prawidłowo złożone wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w oparciu o wprowadzone Zarządzeniem nr 1/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie -Koźlu z dnia 17 stycznia 2023 r. procedury przyznania usług asystencji osobistej w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Reja 2A, w następujących działach:

Dział Usług Opiekuńczych, tel. 77/483-20-63 wewn. 208, pok. 208,

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Joanna Marek, tel. 77/483-20-63 wewn. 216, pok. 216,

Dział Pomocy Środowiskowej, tel. 77/483-48-48 wewn. 123 lub 124, pok. 123, 124.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 04.01.2024 roku złożył sprawozdanie gminy Kędzierzyn-Koźle z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Programu.

 

fundusz solidarnosciowy asystent2